Skip to main content

Tổng hợp TUT UG & Hacking cho Newbie

Kho TUT gồm: Tut Paypal, Tut Hacking-Exploit-Local, Tut Shopping và kiến thức cơ bản cho newbie….

Gồm 4 part gần 500MB:

Part 1: http://www.mediafire.com/?giora5gsmr1bn2r

Part 2: http://www.mediafire.com/?pcjfc2bg0bupu71

Part 3: http://www.mediafire.com/?8i6fb3ip67fqqk9

Part 4: http://www.mediafire.com/?1z0q20chzsfe0p4

Share