Skip to main content

Code PHP CHMOD tất cả file và thư mục trên website

Code này để thuận tiện hơn cho việc chmod nhiều file và folder.
• Để chmod 777 all file and folder:
Tạo một file có tên chmod.php có nội dung
Code:
<?php
  system('find . -type d -exec chmod 777 {} \; 2>&1');
  system('find . -type f -exec chmod 777 {} \; 2>&1');
  echo("\n\nComplete!");
  ?>
- Up lên
host rồi chạy link đến chmod.php . Ví dụ http://yourdomain.com/forum/chmod.php
• Để chmod về mặc định với folder là 755 và file là 644 thì làm như trên nhưng với nội dung file chmod.php như sau:
Code:
<?php
  system('find . -type d -exec chmod 755 {} \; 2>&1');
  system('find . -type f -exec chmod 644 {} \; 2>&1');
  echo("\n\nComplete!");
  ?>
Lưu ý: một số host sẽ cấm vì sử dụng hàm -exec
Mình đã up lên mediafire cho anh em
CHMOD.ZIP

Share