Skip to main content

Bộ Video học PHP cơ bản

Video Học PHP Căn Bản

E-Book: Video Học HTML Căn Bản Sử Dụng Dreamweaver 8 - Smith.N Studio!
Tác giả: Mr.Duy Hùng
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Nhóm Web W1 - Lớp KHMT1 - K3
Ðịnh dạng: .AVI
Upload: Mr.DuyHung.

Trích dẫn:
Bộ tài liệu này gồm các phần
Phần 1: Tổng quan về PHP
Phần 2: Đoạn mã PHP đầu tiên
Phần 3: Cú pháp PHP căn bản
Phần 4: Đi sâu hơn nữa vào PHP
-Cấu trúc điều khiển trong PHP
-Cài đặt Zend
-Mảng trong PHP
-Hàm trong PHP
-Hàm xử lý ngày - giờ trong PHP
Phần 5: Đặc trưng cơ bản của lập trình Web
-Biến $_POST và form
-Biến $_GET
Các bạn download đầy đủ bộ tài liệu theo link Share Folder bên dưới!


Download:

http://www.mediafire.com/?sharekey=cfc0b0648af74357d5a101cf914073b4e18ecbce763d434d

Share