Skip to main content

Thay đổi Port của Remote Desktop

- Mặc định port của Remote Desktop là 3389 chuyển thành port 7777. Mở Regedit tìm đến đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
- Double Click lên PortNumber và chọn Decimal và nhập vào 7777
- Restart lại máy
- Kiểm tra: từ máy khác nhập địa chỉ IP của máy làm Terminal Server và thêm số Port vào.
VD: 192.168.1.1:7777

Share