Skip to main content

403 Forbidden bypass

http://junookyo.blogspot.com/2012/03/symljnk-bypass-view-filephp.html
Nếu lại bị chặn forbidden thì chơi cách này:

yêu cầu có quyền cpanel
đăng nhập qua cổng :2077 để view symljnk cpanel


Share